Miami Florida USA

Art deco

Miami Florida USA

The Miami Heat crowd

Miami Florida USA

Porsche there is no substitute

Miami Florida USA

Found a Gator

Miami Florida USA

Going out looking for Gators